پیچک ( عباس یمینی شریف )

شعرو ادب پارسی

عناوین مطالب
- یار مهربان
- فرزندان ایران
- من نغمه سراي کودکانم ( عباس یمینی شریف )
- من دوستدار باوفاي کودکانم( عباس یمینی شریف ) ...
- من آنچه از دستم برآمد با دل و جان( عباس یمینی شریف )
- در کنار نيلم و نيل از کنار من روان( عباس یمینی شریف )
- در کنار بسفريم آنجا که روزي داريوش( عباس یمینی شریف )
- سوي ايران مي کنم پرواز بر بالاي دريا ( عباس یمینی شریف )
- در سمرقند تو را ياد زايران آيد ( عباس یمینی شریف )
- از دوشنبه سوي مسکو با هواپيما روانم( عباس یمینی شریف )
- فري مي خواست تا با همکلاسان( عباس یمینی شریف )
- داشت در شهري زن پيري وطن ( عباس یمینی شریف )
- شد براي مسابقه صحرا( عباس یمینی شریف )
- بره اي داشت پري برفي رنگ ( عباس یمینی شریف )
- ديد شيري گرسنه يک خرگوش ( عباس یمینی شریف )
- حسن مي رفت از نزديک باغي ( عباس یمینی شریف )
- چو ابري بر سر کوهي زراندود ( عباس یمینی شریف )
- يک موش ، دو بچه گربه پيدا ( عباس یمینی شریف )
- گاوي از دور سبزه زاري ديد( عباس یمینی شریف )
- گربه اي در موش گيري شير بود( عباس یمینی شریف )
- شب دیگر چراغ و میز با هم ( عباس یمینی شریف )
- شبي ميز و چراغي يار بودند ( عباس یمینی شریف )
- مدتی بي جنب و جوش ( عباس یمینی شریف )
- ايران عزيز( عباس یمینی شریف )
- علفم خانه به صحرا دارم( عباس یمینی شریف )
- کشت ها شد همه پر خال سفيد( عباس یمینی شریف )
- چون رود فصل سرد زمستان ( عباس یمینی شریف )
- سر فرازانه چنار در کنار جويبار ( عباس یمینی شریف )
- کاج زده سايبان سر زده بر آسمان( عباس یمینی شریف ) ...
- سرو ناز راست بالا( عباس یمینی شریف )
- همچو سربازان تمام( عباس یمینی شریف )
- ارغوان باز چمن را آراست( عباس یمینی شریف )
- بيد جوانه زده دانه به دانه زده( عباس یمینی شریف )
- پرستوها شتابان بازگشتند( عباس یمینی شریف )
- پاره ابرينشست بر سر کوه( عباس یمینی شریف )
- بچه کوهم و باغ و صحرا( عباس یمینی شریف )
- کوه را ابر تيره پوشيده ( عباس یمینی شریف )
- ماه اسفند رسيد دل نشين گشته هوا ( عباس یمینی شریف )
- در آن کبود گنبد هر چيز هست زيبا ( عباس یمینی شریف )
- شب چراغ از لب بام دنيا تابد آرام بر آب دريا ( عباس یمینی شریف )
- قايق شود روانه بر روي رودخانه ( عباس یمینی شریف )
- جامي مس و کاسه اي سفالين( عباس یمینی شریف )
- در آن در بسته زندان تن آزار ( عباس یمینی شریف )
- اي بنفشه پيک گل ها ( عباس یمینی شریف )
- پديد آيد ز قطره قطره باران( عباس یمینی شریف )
- نسيم اسفند به کوه و صحرا( عباس یمینی شریف )
- باز ، گويند چو افتاد به دام( عباس یمینی شریف )
- ز شستم در هوا تيري شد آزاد( عباس یمینی شریف )
- خانه دنياي خوش و دلخواه انسان ( عباس یمینی شریف )
- پاشي اگر تخم مرا چون دانه روي برگها( عباس یمینی شریف )
صفحه قبل 1 2 3 صفحه بعد